People

congzhentao Zhentao Cong
丛振涛
Professor of Hydraulic Engineering
Curriculum Vitae
Rm.316, New Hydraulic Eng. Bldg
(+86)10-62781285
congzht@tsinghua.edu.cn
ET (evapotranspiration): hydrological response under changing environment, crop water demand and irrigation, ecohydrology, urban hydrology.

shenhong Hong Shen
沈红
Post Doctor
Beginning Year: 2016
Rm.328, New Hydraulic Eng. Bldg
shenhong1119@126.com

zhanglexin Lexing Zhang
张乐昕
PhD Candidate
Beginning Year: 2014
Rm.360, New Hydraulic Eng. Bldg
Zhlexin10@163.com

Muhammad Shahid
Muhammad Shahid

PhD Candidate
Beginning Year: 2015
Rm.310, New Hydraulic Eng. Bldg
shahidbaloch@ymail.com

shenqining Qining Shen
沈起宁
PhD Candidate
Beginning Year: 2015
Rm.332, New Hydraulic Eng. Bldg
qiningshen@163.com

wanghejia Hejia Wang
王贺佳
PhD Candidate
Beginning Year: 2015
sxjcwhj@126.com

liyibo Yibo Li
李轶博
PhD Candidate
Beginning Year: 2016
gansuliyibo@126.com

hanjingyan Jingyan Han
韩静燕
PhD Candidate
Beginning Year: 2016
hajingyanwyc@163.com

weiqiangqiang Qiangqiang Wei
魏强强
PhD Candidate
Beginning Year: 2017
weiqiangqiangwzy@163.com