People

congzhentao Zhentao Cong
丛振涛
Professor of Hydraulic Engineering
Curriculum Vitae
Rm.316, New Hydraulic Eng. Bldg
(+86)10-62781285
congzht@tsinghua.edu.cn
ET (evapotranspiration): hydrological response under changing environment, crop water demand and irrigation, ecohydrology, urban hydrology.

shenqining Qining Shen
沈起宁
PhD Candidate
Beginning Year: 2015
Rm.332, New Hydraulic Eng. Bldg
qiningshen@163.com

wanghejia Hejia Wang
王贺佳
PhD Candidate
Beginning Year: 2015
sxjcwhj@126.com

liyibo Yibo Li
李轶博
PhD Candidate
Beginning Year: 2016
Rm.360, New Hydraulic Eng. Bldg
gansuliyibo@126.com

hanjingyan Jingyan Han
韩静燕
PhD Candidate
Beginning Year: 2016
hajingyanwyc@163.com

weiqiangqiang Qiangqiang Wei
魏强强
PhD Candidate
Beginning Year: 2017
Rm.360, New Hydraulic Eng. Bldg
weiqiangqiangwzy@163.com

hanlyu Han Lyu
吕瀚
Master Candidate
Beginning Year: 2017
Rm.332, New Hydraulic Eng. Bldg
lv-h18@mails.tsinghua.edu.cn

xinxinpang Xinxin Pang
庞欣欣
PhD Candidate
Beginning Year: 2018
Rm.328, New Hydraulic Eng. Bldg
pxx18@mails.tsinghua.edu.cn

zifuzhang Zifu Zhang
张紫府
PhD Candidate
Beginning Year: 2019
Rm.328, New Hydraulic Eng. Bldg
zzf19@mails.tsinghua.edu.cn